????آگهي فراخوان مناقصه عمومي حفظ و نگهداري فضاي سبز شهرجم

????به گزارش روابط عمومي شهرداري جم اگهي فراخوان مناقصه عمومي نوبت اول حفظ و نگهداري فضاي سبز شهر جم منتشر شد.

????متقاضيان مي تواند جهت كسب اطلاعات بيشتر و اگاهي از شرايط عمومي پيمان به كانال روابط عمومي شهرداري مراجعه فرمايند.

????لازم به ذكر است زمان بازگشايي اسنادمناقصه چهارشنبه هشتم خردادماه مي باشد.

????جزئيات بيشتر در كانال روابط عمومي شهرداري