1- سازمان مزایده گزار: شهرداری جم
2- نوع مزایده: مزایده عمومی یک مرحله ای
3- موضوع مزایده: مدیریت و ونگهداری محل دفن زباله شهرداری جم
4- برآورد اولیه موضوع مزایده: 360.000.000ریال
5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: ضمانت نامه بانکی یا پرداخت نقدی به مبلغ 18.000.000 ریال به حساب 3100004700009بنام شهرداری جم نزد بانک ملی
6- محل دریافت و تحویل اسناد: استان بوشهر شهرستان جم خیابان شهرداری شهرداری جم امور حقوقی و قراردادها .
7- مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 16/11/1398 لغایت 3/12/1398
8- مهلت قبول پیشنهادات: تا پایان وقت اداری 03/12/1398
9- تاریخ و محل بازگشایی اسناد: ساعت 14 روز یک شنبه مورخ 04 اسفند ۱۳۹۸ در محل شهرداری جم
10- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
11- هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
12- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده ذکر شده است.
13- در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

روابط عمومی شهرداری جم