🔹در سامانه ستاد به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۰۴۴۰۰۰۰۰۰۸
نوبت‌اول- ۱۴۰۱/۰۲/۱۵

نوبت‌دوم – ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

🔹سازمان مناقصه گزار: شهرداری جم

🔹موضوع مناقصه: *اجرای کف سازی و جداره های بافت قدیم شهر جم*

🔹برآورد اولیه موضوع مناقصه: ۳۹/۰۷۵/۲۶۷/۹۴۶ ریال

🔹نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا پرداخت نقدی به مبلغ ۱/۹۵۳/۷۶۳/۳۹۷ ریال به حساب 3100004700009 به نام شهرداری جم نزد بانک ملی

🔹محل دریافت و تحویل اسناد: سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)

🔹مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

🔹مهلت قبول پیشنهادات: تا پایان وقت اداری ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

🔹تاریخ و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ یکم خرداد ماه ۱۴۰۱ در سامانه ستاد

🔹سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه ذکر شده 🆔️ instagram.com/shahrdari.jam