آگهی فراخوان مناقصه عمومی “خدمات شهری شهر جم”منتشر شد.

 ????متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه ستاد به آدرس http://setadiran.ir وارد سایت شده و با انتخاب کد فراخوان 2099090440000004 ثبت نام نمایند.

???? سایر جزئیات آگهی

نوبت اول(۱۳۹۹/۰۳/۲۰)                                            نوبت دوم(۱۳۹۹/۰۳/۲۷)

–        سازمان مناقصه گزار: شهرداری جم

–        موضوع مناقصه: خدمات شهری شهر جم

–        برآورد اولیه موضوع مناقصه :  ۴۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( چهل و سه میلیارد ریال )

–        نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا پرداخت نقدی به مبلغ  ۲/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب 3100004700009 بنام شهرداری جم نزد بانک ملی

–        محل دریافت و تحویل اسناد: سامانه ستاد ( شماره فراخوان۲۰۹۹۰۹۰۴۴۰۰۰۰۰۰۴)

– مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ لغایت ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

– مهلت قبول پیشنهادات: تا پایان وقت اداری ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

– تاریخ و محل بازگشایی پاکات: ساعت ۹ روز چهارشنبه مورخ ۱۱ تیر ۱۳۹۹ در محل شهرداری جم

–        سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه ذکر شده است.

روابط عمومی شهرداری جم