گهی فراخوان مناقصه عمومی “نگهداری و توسعه فضای سبز شهر جم”

????متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه ستاد به آدرس http://setadiran.ir وارد سایت شده و با انتخاب کد فراخوان 2099090440000003 ثبت نام نمایند.

???? سایر جزئیات آگهی

نوبت اول(۱۳۹۹/۰۳/۲۰) نوبت دوم(۱۳۹۹/۰۳/۲۷)

  • سازمان مناقصه گزار: شهرداری جم
  • موضوع مناقصه: نگهداری و توسعه فضای سبز شهر جم
  • برآورد اولیه موضوع مناقصه : ۴۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( چهل و هفت میلیارد ریال )
  • نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا پرداخت نقدی به مبلغ ۲/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب 3100004700009 بنام شهرداری جم نزد بانک ملی
  • محل دریافت و تحویل اسناد: سامانه ستاد ( شماره فراخوان۲۰۹۹۰۹۰۴۴۰۰۰۰۰۰۳)
  • مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ لغایت ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
  • مهلت قبول پیشنهادات: تا پایان وقت اداری ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
  • تاریخ و محل بازگشایی پاکات: ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۱ تیر ۱۳۹۹ در محل شهرداری جم
  • سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه ذکر شده است.

روابط عمومی شهرداری جم