نوبت اول- ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
نوبت دوم – ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

🔹سازمان مناقصه گزار: شهرداری جم
🔹نوع مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای
🔹موضوع مناقصه: احداث پارک خاطره
🔹برآورد اولیه موضوع مناقصه: ۳۳/۱۷۲/۵۲۵/۸۱۵ریال
🔹نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا پرداخت نقدی به ۱/۶۵۸/۶۲۶/۲۹۰ ریال به حساب 3100004700009به نام شهرداری جم نزد بانک ملی
🔹محل دریافت و تحویل اسناد: سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)
🔹مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
🔹مهلت قبول پیشنهادات: تا پایان وقت اداری ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
🔹تاریخ و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ هجدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در سامانه ستاد
🔹هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
🔹سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه ذکر شده است.