به گزارش روابط عمومی  شهرداری جم، در اجرای ماده ۷۱ قانون شهرداری ها، شهرداری جم بیلان درآمد هزینه شش ماهه دوم  سال 99 را که به تصویب شورای اسلامی شهررسیده است است جهت اگاهی و اطلاع شهروندان منتشر کرد.

شهرداري جم درجهت اطلاع رساني به همشهريان عزيز بيلان شش ماهه دوم  سال 99 جهت اطلاع واگاهی شهروندان از درامدها وهزینه های شهرداری منتشر تا شهروندان نیز در جریان روند انها قرار گیرند.