🔹 به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر جم: هدایت و کنترل اصولی روان‌آب‌ها در سطح شهر ضمن زیبا‌سازی منظر شهر و جلوگیری از آب‌گرفتگی معابر در مواقع بارندگی موجب سهولت در تردد و عبور و مرور شهروندان خواهد شد.

شهرداری جم با هدف کنترل و هدایت آب‌های سطحی با توجه به عدم نبود کانیو و جوی هدایت آب و وجود ساختمان‌های بزرگ در خیابان شهید اوستا ، اقدام به اجرای کانیو در این خیابان کرده است، تا با اجرای این طرح و هدایت روان‌آب‌ها مشکل این بخش از شهر رفع شود

 

تداوم عملیات کانیو‌گذاری با هدف کنترل و هدایت‌ آب‌های سطحی/ اجرای کانیو‌گذاری خیابان شهید اوستا

🔹 به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر جم: هدایت و کنترل اصولی روان‌آب‌ها در سطح شهر ضمن زیبا‌سازی منظر شهر و جلوگیری از آب‌گرفتگی معابر در مواقع بارندگی موجب سهولت در تردد و عبور و مرور شهروندان خواهد شد.

شهرداری جم با هدف کنترل و هدایت آب‌های سطحی با توجه به عدم نبود کانیو و جوی هدایت آب و وجود ساختمان‌های بزرگ در خیابان شهید اوستا ، اقدام به اجرای کانیو در این خیابان کرده است، تا با اجرای این طرح و هدایت روان‌آب‌ها مشکل این بخش از شهر رفع شود