سيد خليل حسين زاده شهردار جم و معين راستين نائب رئيس شورای شهر به همراه فرماندار و تنی چند از مسئولين شهرستان ضمن استقبال از مسافرین نوروزی در ورودی شهر از پارک ها و ستاد اسکان بازديد كردند.

همچنين اين مسئولين با حضور در پارك ها ضمن گفتگويی كوتاه به مهمانان نوروزی حاضر در پارک ها خير مقدم گفتند