????آگهي فراخوان مناقصه عمومي خدمات شهري شهرجم

????به گزارش روابط عمومي شهرداري جم اگهي فراخوان مناقصه عمومي نوبت اول خدمات شهري شهر جم منتشر شد.

????متقاضيان مي تواند جهت كسب اطلاعات بيشتر و اگاهي از شرايط عمومي پيمان به كانال روابط عمومي شهرداري مراجعه فرمايند.

????لازم به ذكر است زمان بازگشايي اسنادمناقصه دوشنبه ١٣خردادماه مي باشد.