پروژه های عمرانی شهرداری جم با نظارت دقیق و براساس زمانبندی با سرعت مطلوبی در حال اجراست.

به گزارش روابط عمومی شهرداری جم، پروژه های عمرانی و زیر ساختی شهرداری جم با سرعت مطلوبی در حال اجرست.

پارگینک طبقاتی شهر جم

مجتمع تجاری اداری بهارستان شهرجم

استخر سرپوشیده شهرجم

فاز دوم پارک چگاسه:

مجتمع فرهنگی و هنری

بلوار شهید بهشتی

سایر پروژه ها