????جم در مسير توسعه و پيشرفت????

????گزارش تصويري از روندعمليات اجرايي سه راهي اسلام اباد

????عمليات اجرايي وساماندهي سراهي اسلام اباد شامل اجراي سنگ جدول و كانال هاي سطحي دفع اب و زيرسازي و اسفالت با سرعت مطلوبي در حال اجراست وظرف چند روز اينده به اتمام مي رسد.