لطفاً برای تماس با ما، به نکات زیر توجه فرمایید:

مركز تلفن شهرداري جم:   07737622196

دفترشهردار 101 دبیرخانه 104
امور مالی 110 اصناف 105
شهردار 102 خدمات شهری 106
نگهبانی شهرداری 112 فنی 107
امور حقوقی 113 فضای سبز 108
 شهرسازی 114  فنی 109
امور اداری 115 پارک موتوری 111
معاونت 116 کارپردازی 123
 حراست 117 فناوری اطلاعات 124
پارک موتوری 118 آتش نشانی 7737622171
درآمد 120 فکس شهرداری 7737622296
املاك 119 شورای شهر 7737622818
روابط عمومي 122

خطا: فرم تماس پیدا نشد.