سامانه پایش فضای سبز شهر جم

WebGIS

پارک

ردیف نام پارک مساحت محله آدرس
1 پارک جام جم 2000 ولایت بلوار جام جم

درخت

ردیف نام درخت تعداد
1 نخل 2000
2 نارنج 1000
3 گلدان 700

چمن

ردیف نوع چمن مساحت (متر مربع)
1 چمن طبیعی 2000
2 چمن مصنوعی 1000

تجهیزات آبیار

ردیف نوع تجهیزات تعداد/متراژ
1 حلقه چاه 20
2 لوله 1000