پایش مکانی جمعیت شهری

WebGIS
پراکندگی جمعیت شهری
محله جمعیت نسبت
ولایت 1000 10
خواجه احمدی 1000 10
قلعه کهنه 1000 10
مالچه 1000 10
اسلام آباد 1000 10
جاده فرودگاه 1000 10
ولیعصر 1000 10
شهرک توحید 1000 10
شهرک تندگویان 1000 10
شهرک پردیس 1000 10
جمع کل 10000 100