اداره – سازمان شماره
آتش نشانی 125
اتفاقات آب 122
اتفاقات برق 121
اتفاقات گاز 194
ارتباطات مردمی روابط عمومی مخابرات 135
ارتباطات مردمی شهرداری 137
اطلاعات تلفن 118
اورژانس 115
اورژانس اجتماعی 123
بازرسی اداره کل پست 140
تاکسی تلفن بی سیم 1816
تقویم و ساعات شرعی 192
ح