نام و نام خانوادگی: بهرام امیرزاده

سمت: شهردار

تاریخ شروع حکم: 1375/06/01

تاریخ پایان حکم: 1379/07/02

نام و نام خانوادگی: محمد تقی انصاریان

سمت: سرپرست

تاریخ شروع حکم: 1379/07/03

تاریخ پایان حکم: 1379/12/13

نام و نام خانوادگی: نامدار درویشی

سمت: شهردار

تاریخ شروع حکم: 1379/12/14

تاریخ پایان حکم: 1382/07/19

نام و نام خانوادگی: علی نیکخواه

سمت: سرپرست

تاریخ شروع حکم: 1382/07/20

تاریخ پایان حکم: 1382/08/16

نام و نام خانوادگی: سید علی محمدی

سمت: شهردار

تاریخ شروع حکم: 1382/08/17

تاریخ پایان حکم: 1383/06/21

نام و نام خانوادگی: علی نیکخواه

سمت: سرپرست

تاریخ شروع حکم: 1383/06/22

تاریخ پایان حکم: 1383/09/21

نام و نام خانوادگی: عزیزاله خورشیدی

سمت: شهردار

تاریخ شروع حکم: 1383/09/22

تاریخ پایان حکم: 1386/04/01

نام و نام خانوادگی: علی نیکخواه

سمت: سرپرست

تاریخ شروع حکم: 1386/04/02

تاریخ پایان حکم: 1386/04/31

نام و نام خانوادگی: رحیم جمالی

سمت: شهردار

تاریخ شروع حکم: 1386/05/01

تاریخ پایان حکم: 1391/06/06

نام و نام خانوادگی: سید احمد علمداری

سمت: سرپرست

تاریخ شروع حکم: 1391/06/07

تاریخ پایان حکم: 1391/10/03

نام و نام خانوادگی: سید احمد علمداری

سمت: شهردار

تاریخ شروع حکم: ۱۳۹۱/۱۰/۰۴

تاریخ پایان حکم: 1396/05/31

نام و نام خانوادگی: علی نیکخواه

سمت: سرپرست

تاریخ شروع حکم: 1396/06/01

تاریخ پایان حکم: 1396/08/23

نام و نام خانوادگی: صدراله حیدری

سمت: شهردار

تاریخ شروع حکم: 1396/08/24

تاریخ پایان حکم: 1400/05/13

نام و نام خانوادگی: سید خلیل حسین زاده

سمت: سرپرست

تاریخ شروع حکم: 1400/05/24

تاریخ پایان حکم: 1400/07/17

نام و نام خانوادگی: سید خلیل حسین زاده

سمت: شهردار

تاریخ شروع حکم: 1400/07/18

تاریخ پایان حکم: