نام و نام خانوادگی: بهرام امیرزاده

سمت: شهردار

تاریخ شروع حکم: 1375/06/01

تاریخ پایان حکم: 1379/07/02