سید علمدار علمداری
سید علمدار علمداری
نام پدر: اسداله
تاریخ شهادت: 1360/4/13
محل شهادت: جم
نام عملیات: درگیری با اشرار
محل دفن: جم
علی اوستاخ
علی اوستاخ
نام پدر: باقر
تاریخ شهادت: 1360/4/14
محل شهادت: جم
نام عملیات: درگیری با اشرار
محل دفن: جم
حسین نیرومند
حسین نیرومند
نام پدر: شنبه
تاریخ شهادت: 1360/4/14
محل شهادت: آبادان
نام عملیات: تك دشمن
محل دفن: جم
سیدموسی نیک بین
سیدموسی نیک بین
نام پدر: عباس
تاریخ شهادت: 1360/6/3
محل شهادت: جم
نام عملیات: درگیری با اشرار
محل دفن: جم
حسین رهبر
حسین رهبر
نام پدر: محمد
تاریخ شهادت: 1360/8/1
محل شهادت: گيلان غرب
نام عملیات: پدافند
محل دفن: جم
علی برقی
علی برقی
نام پدر: احمد
تاریخ شهادت: 1360/9/9
محل شهادت: بستان
نام عملیات: تک دشمن
محل دفن: جم
اسدالله رفیعی پور
اسدالله رفیعی پور
نام پدر: علی
تاریخ شهادت: 1361/4/23
محل شهادت: شلمچه
نام عملیات: رمضان
محل دفن: جم
حسین بان
حسین بان
نام پدر: محمد
تاریخ شهادت: 1361/4/23
محل شهادت: شلمچه
نام عملیات: رمضان
محل دفن: جم
محمد علی دانیال
محمد علی دانیال
نام پدر: عباس
تاریخ شهادت: 1361/8/18
محل شهادت: عين خوش
نام عملیات: محرم
محل دفن: جم
حسین طاهری
حسین طاهری
نام پدر: محمد
تاریخ شهادت: 1361/8/22
محل شهادت: عین خوش
نام عملیات: محرم
محل دفن: جم
عبدالحسن منوچهری
عبدالحسن منوچهری
نام پدر: چنگیز
تاریخ شهادت: 1362/2/3
محل شهادت: زبيدات
نام عملیات:پدافند
محل دفن: جم
سیدعباس آذریار
سیدعباس آذریار
نام پدر: علی
تاریخ شهادت: 1362/3/12
محل شهادت: سومار
نام عملیات: پدافند
محل دفن: جم
محمود جعفری
محمود جعفری
نام پدر: حسین
تاریخ شهادت: 1362/6/25
محل شهادت: زبيدات
نام عملیات: پدافند
محل دفن: جم
احمد جوهری
احمد جوهری
نام پدر: غلام
تاریخ شهادت: 1362/12/12
محل شهادت: طلائيه
نام عملیات: خیبر
محل دفن: چاهه
محمد فکری
محمد فکری
نام پدر: احمد
تاریخ شهادت: 1363/2/13
محل شهادت: جبهه جنوب
نام عملیات: پدافند
محل دفن: جم
سیدمحمد موسوی
سیدمحمد موسوی
نام پدر: علی
تاریخ شهادت: 1363/4/16
محل شهادت: محور تکاب
نام عملیات:پدافند
محل دفن: جم
امیر فیروزی
امیر فیروزی
نام پدر: محمد
تاریخ شهادت: 1362/8/16
محل شهادت: مهاباد
نام عملیات: پاکسازی
محل دفن: جم
جمعه لطفی
جمعه لطفی
نام پدر: نصرالله
تاریخ شهادت: 1364/4/21
محل شهادت: جاده سقز-ديواندره
نام عملیات: پدافند
محل دفن: باریکان
محمد وصالی
محمد وصالی
نام پدر: فتح الله
تاریخ شهادت: 1364/06/26
محل شهادت: آبادان
نام عملیات: پدافند
محل دفن: طاقو
حسین فتحی
حسین فتحی
نام پدر: علی
تاریخ شهادت: 1364/08/25
محل شهادت: بانه
نام عملیات: پدافند
محل دفن: جم
عباس صادقی
عباس صادقی
نام پدر: حیدر
تاریخ شهادت: 1364/11/30
محل شهادت: فاو
نام عملیات:ولفجر8
محل دفن: شهر خاص
محمدجواد اجرایی
محمدجواد اجرایی
نام پدر: محمد تقی
تاریخ شهادت: 1366/10/22
محل شهادت: شلمچه
نام عملیات: كربلاي ۵
محل دفن: جم
حسین خرگی
حسین خرگی
نام پدر: عباس
تاریخ شهادت: 1365/10/4
محل شهادت: آبادان
نام عملیات: کربلای4
محل دفن: جم
سید جمال حسین زاده
سید جمال حسین زاده
نام پدر: سید ضیاء
تاریخ شهادت: 1365/10/4
محل شهادت: شلمچه
نام عملیات: کربلای4
محل دفن: طاقو
محمدشفیع شفیعی
محمدشفیع شفیعی
نام پدر: محمدحسن
تاریخ شهادت: 1365/10/04
محل شهادت: جزيره ام الرصاص
نام عملیات: کربلای4
محل دفن: جم
علی جعفری فر
علی جعفری فر
نام پدر: جعفر
تاریخ شهادت: 1365/10/04
محل شهادت: جزيره ام الرصاص
نام عملیات:كربلاي۴
محل دفن: جم
حسن پیمان
حسن پیمان
نام پدر: محمود
تاریخ شهادت: 1365/10/21
محل شهادت: شلمچه
نام عملیات: كربلاي ۵
محل دفن: جم
حسن نیک خواه
حسن نیک خواه
نام پدر: احمد
تاریخ شهادت: 1366/01/14
محل شهادت: فاو
نام عملیات: کربلای8
محل دفن: جم
محمد حمیدی
محمد حمیدی
نام پدر: حمزه
تاریخ شهادت: 1366/04/03
محل شهادت: ماهوت
نام عملیات: نصر4
محل دفن: جم
غلام داغداری
غلام داغداری
نام پدر: عبداله
تاریخ شهادت: 1366/10/13
محل شهادت: میمک
نام عملیات: پدافند
محل دفن: جم
محمد اخلاقی
محمد اخلاقی
نام پدر: حسین
تاریخ شهادت: 1367/04/04
محل شهادت: جزيره مجنون
نام عملیات:بيت المقدس۷
محل دفن: شهرخاص
اسد آهنجان
اسد آهنجان
نام پدر: حاجی
تاریخ شهادت: 1367/04/04
محل شهادت: جزيره مجنون
نام عملیات: بيت المقدس۷
محل دفن: جم
اسدالله پاپژحمیدی
اسدالله پاپژحمیدی
نام پدر: اسماعیل
تاریخ شهادت: 1367/04/04
محل شهادت: شلمچه
نام عملیات: بيت المقدس۷
محل دفن: –
غلامرضا حاتمی
غلامرضا حاتمی
نام پدر: خاتم
تاریخ شهادت: 1367/04/04
محل شهادت: جزيره مجنون
نام عملیات: بيت المقدس۷
محل دفن: جم
علی صفری
علی صفری
نام پدر: غلام
تاریخ شهادت: 1367/04/04
محل شهادت: جزيره مجنون
نام عملیات: بيت المقدس۷
محل دفن: جم
علی بهامین
علی بهامین
نام پدر: قاسم
تاریخ شهادت: 1370/02/10
محل شهادت: سردشت
نام عملیات:-
محل دفن: جم
سید محمد موسوی زاده
سید محمد موسوی زاده
نام پدر: محمد
تاریخ شهادت: 1378/02/23
محل شهادت: جاده اهرم
نام عملیات: –
محل دفن: جم
حسین صافی
حسین صافی
نام پدر: محمدحسین
تاریخ شهادت: 1360/09/08
محل شهادت: بستان
نام عملیات: طريق القدس
محل دفن: ریز
گرگعلی ثابت خو
گرگعلی ثابت خو
نام پدر: علی
تاریخ شهادت: 1360/09/08
محل شهادت: بستان
نام عملیات: طريق القدس
محل دفن: ریز
محمد لر
محمد لر
نام پدر: وفادار
تاریخ شهادت: 1360/09/09
محل شهادت: بستان
نام عملیات: طريق القدس
محل دفن: ریز
محمدعلی امینی
محمدعلی امینی
نام پدر: عباس
تاریخ شهادت: 1360/09/09
محل شهادت: بستان
نام عملیات: طريق القدس
محل دفن: ريز
حسین دوقیاسی
حسین دوقیاسی
نام پدر: احمد
تاریخ شهادت: 1360/09/28
محل شهادت: بوكان
نام عملیات: مطلع الفجر
محل دفن: ريز
علی محسنی
علی محسنی
نام پدر: احمد
تاریخ شهادت: 1360/12/07
محل شهادت: خرمشهر
نام عملیات: پدافند
محل دفن: ریز
احمد احمدی
احمد احمدی
نام پدر: علی
تاریخ شهادت: 1361/04/13
محل شهادت: خرمشهر
نام عملیات: رمضان
محل دفن: ریز
حسین دژگاهی لکفه
حسین دژگاهی لکفه
نام پدر: علی
تاریخ شهادت: 1361/04/13
محل شهادت: خرمشهر
نام عملیات: رمضان
محل دفن: ریز
محمد ریزی
محمد ریزی
نام پدر: علی
تاریخ شهادت: 1361/04/27
محل شهادت: شلمچه
نام عملیات: رمضان
محل دفن: ريز
محمد رستمی
محمد رستمی
نام پدر: رجب
تاریخ شهادت: 1361/05/02
محل شهادت: كوشك
نام عملیات: رمضان
محل دفن: ريز
احمد عارفی
احمد عارفی
نام پدر: مظفر
تاریخ شهادت: 1361/05/18
محل شهادت: كوشك
نام عملیات: رمضان
محل دفن: ریز
محمد بیابانی
محمد بیابانی
نام پدر: غلام
تاریخ شهادت: 1362/08/22
محل شهادت: زبيدات
نام عملیات: پدافند
محل دفن: ریز
احمد ریزی
احمد ریزی
نام پدر: حاجی
تاریخ شهادت: 1363/12/16
محل شهادت: شلمچه
نام عملیات: بدر
محل دفن: ریز
سردارعلی قنبری
سردارعلی قنبری
نام پدر: میرزا
تاریخ شهادت: 1364/11/21
محل شهادت: اروندرود
نام عملیات: والفجر۸
محل دفن: ريز
عباس روایی
عباس روایی
نام پدر: بابایی
تاریخ شهادت: 1365/01/17
محل شهادت: فاو
نام عملیات: والفجر۸
محل دفن: ريز
حیدر رستمپور
حیدر رستمپور
نام پدر: رستم
تاریخ شهادت: 1365/10/29
محل شهادت: شلمچه
نام عملیات: كربلاي ۵
محل دفن: ریز
حسین شهابی
حسین شهابی
نام پدر: محمد
تاریخ شهادت: 1365/10/19
محل شهادت: شلمچه
نام عملیات: كربلاي ۵
محل دفن: ریز
عبدالله رستمی خواه
عبدالله رستمی خواه
نام پدر: حسن
تاریخ شهادت: 1367/05/01
محل شهادت: جاده شهيد صفوي
نام عملیات: پاكسازي
محل دفن: ریز

ردیف نام ونام خانوادگی شهید نام پدر تاريخ شهادت محل شهادت نام عمليات محل دفن
۵۶ مسلم یمینی عبدالله ۱/۵/۶۷ جاده شهيد صفوي پاكسازي ريز
۵۷ عباس بهرامی علی ۴/۴/۶۷ جزيره مجنون تك دشمن ريز
۵۸ سردار محمد علی حمزوی حمزه ۲۷/۶/۶۰ دهلاويه شهيدمدني ريز
۵۹ حسن شهابی محمد ۱۰/۲/۶۱ فكه فتح المبين ريز
۶۰ سيداكبر احمدي سيدحسين ۶/۹/۸۵ تهران ريز
۶۱ سرداراسدالله بهادري علي ۱۲/۵/۶۵ اسكله الاميه كربلاي۳ گندم زار
۶۲ حيدر قاسم پور علي ۱۳/۵/۶۲ آبادان پدافند جم
۶۳ حسين بهشتي منفرد علي ۵/۷/۶۰ آبادان ثامن الائمه ريز
۶۴ اكبر آبستان احمد ۲۱/۱۰/۶۵ فاو پدافند دارالميزان
۶۵ غلامحسين آذربيگ كوهيار ۲۱/۱۰/۶۵ شلمچه كربلاي۵ آبگرمك
۶۶ عباس آذريار غلام ۲۸/۱۱/۶۴ اسكله الاميه والفجر۸ جاويدالاثر
۶۷ حسين خاتمي خاتم ۱۵/۱۰/۸۵ كاظمين عراق جم