آگهی فراخوان مزایده عمومی مدیریت و ونگهداری محل دفن زباله شهرداری جم نوبت اول + تصویر فراخوان

توسط |2020-02-04T22:55:21+03:3015 بهمن 1398|اخبار, مناقصه و مزايده|

1- سازمان مزایده گزار: شهرداری جم 2- نوع مزایده: مزایده عمومی یک مرحله ای 3- موضوع مزایده: مدیریت و ونگهداری محل دفن زباله شهرداری جم 4- برآورد اولیه موضوع مزایده: 360.000.000ریال 5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: ضمانت نامه بانکی یا پرداخت نقدی به مبلغ 18.000.000 ریال به حساب 3100004700009بنام شهرداری جم نزد